Home
Contact
Wie zijn wij?
Onze visie
Onze gasten
Onze diensten

ThuisBegeleiding? Bewoner worden? DagBesteding - Logies?
Partner worden?
Meewerken?

Stille Participatie

NIEUWS


Beste bezoeker van het NIEUWS-Gedeelte!

Vanaf begin 2014 zijn alle belangrijke nieuws en wetenswaardigheden op onze Facebook-Site en in onze Twitter-Account vermeld.

Click op de desbetreffende logo om deze te bereiken:VillaKeizersKroon geeft per 1 Oktober 2015 op eigen initiatief de 3 Waarborgzegels Fixatievrij terug aan IDe. Na ruim 5 jaar prettige samenwerking met de Innovatiekring Dementie blijft VillaKeizersKroon trouw haar absoluut voordeurbeleid hanteren van 100%-FixatieVrijeZorg-in-alle-facetten volgens haar eigen methode, zonder een enkel compromis. Binnenkort meer over deze speciale aanpak en het effectueren hiervan.

VillaKK op Landelijk Onderwijs AIOS Geriatrie!
Op de recente scholingsdag werd de formule VillaKK als mogelijk alternatief beschouwd voor de actuele opvang van WLZ-PG-Cliënten. Tijdens de levendige discussie met de aankomende geriaters over de presentatie VillaKK@LOAG konden wij de eea eye-opener meegeven voor hun dagelijkse praktijk in Eerste & Tweede Lijn.

Geen uitstroom WLZ bewoners in 2016 !
Ook in 2016 blijven de bewoners van VillaKeizersKroon verzekerd van PGB volgens de WLZ; zij hoeven niet over te gaan naar de WMO, cq ZVW, de zorg blijft dus via een loket geregeld.

VillaKeizersKroon @ TROS-Radar nu ook rechtstreeks te bekijken op VillaKK-TV, andere links vanuit andere websites werken niet goed.

Geen korting op PGB - Cliënten blijven bij ZorgKantoor !
Bewoners van VillaKK blijven verzekerd van het volle PGB, geen 5% korting, wel KSW-toeslag, VillaKK ook in 2015 op de KSW-lijst bij het ZorgKantoor. Verder vallen alle cliënten van VillaKeizersKron onder de nieuwe WetLangDurigeZorg, dwz geen opsplitsing van budget naar Gemeente en/of ZorgVerzekeraars !

Indien na de cabinettsbezuinigingen persoonlijke budgettekorten zijn ontstaan, click hier voor een overzicht van evt toeslagen.

VillaKK ook 2015 houder van alle 3 zegels
Fixatievrije ZorgInstelling.....
De waarborgzegels in alle 3 mogelijke catagorien blijft VillaKeizersKroon ook houden in 2015 en zijn toegekend t/m 2016.
Door de samenwerking met de Innovatiekring Dementie, IDe worden de locaties / Zorginstellingen landelijk gemonitord, vooral in het kader van de aankomende wet Dwang-In-De-Zorg.
Collega's Laurent Smeekes en Wolfgang Balliel zijn de auditoren hiervoor. Kijk voor meer informatie op DwangInDeZorg of Innovatiekring Dementie

Kwaliteitsbeleid VillaKK heeft eerste, harde test doorstaan!
Na 5 ziekmeldingen binnen 8 dagen werd het support-model VillaKK geactiveerd op de 2 locaties. Door aanpassingen van people-management bleef onze kwaliteits-eis van nivo 3 / 4 supervisie en waarnemen / uitvoeren bevoegde handelingen gehandhaafd en de 2 locaties werden met succes voor de dagelijkse praktijk gerund door op elk 2 speciaal ingewerkte VillaKK-Social Workers.
Chapeau !!!
Ook dit is weer een bewijs, dat KleinSchalig niet altijd kwestbaarder is, maar dat juist in de KleinSchaligheid ook de kracht ligt.
Neem voor specifieke informatie contact op met dhr. WMR Balliel onder tel 06 51 456702 of mail naar Info-KwaliteitBijZiekte

MoederdagConcert 2013
In de 3 jarige reeks van concerten ism Muziek-Jong-voor-Oud door musici van het Conservatorium, werd nu voor het eerst voor de 2 locaties een gezamenlijk MoederdagConcert georganiseerd.
Bekijk het filmje op VillaKK-TV

De Rode Jan is 100 !
Burgemeester Onno Hoes kwam in april persoonlijk langs, om zijn oud collega en loco-burgemeester van Dordrecht, Jan "De Rode" v/d Stigchel te feliciteren met zijn 100e verjaardag.
Bekijk het filmje ook op VillaKK-TV

VillaKK ook 2013 houder van alle 3 zegels
Fixatievrije ZorgInstelling.
Click hier voor de toekenningsbrief: Zegels@VillaKK.

VillaKeizersKroon heeft met succes workshop verzorgd op 26 november j.l. over werken zonder gedragsbeïnvloedende medicatie op het Landelijke Congres Moderne Dementiezorg.
Workshop 2.9: Diverse zorginstellingen proberen het gebruik van psychofarmaca actief terug te dringen. In deze workshop vertellen enkele direct betrokkenen hun praktijkervaringen, onder leiding van Sytse Zuidema. Hoe pakken ze het aan? Waar moet je op letten? Wat zijn succesfactoren?
Click hier voor de presentatie: presentatie 26-11-2012.

VillaKeizersKroon in VWS-brochure over zorgvernieuwing!
De formule VillaKeizersKroon is opgenomen in de recent verschenen brochure over zorginnovatie van het ministerie van VWS. Deze brochure is verstuurd aan alle kamerleden, zorgkantoren en het CVZ (college van zorgverzekeraars). Landelijk zijn 17 projecten bezocht, interviews gevoerd en de specifica van de initiatieven bekeken. In het bijzonder het beleid om binnen VillaKeizersKroon te werken zonder fysieke en chemische fixatie, d.w.z. zonder het gedrag beinvloedende medicatie, heeft de bijzondere aandacht getrokken.
In het vervolg van deze rapportage is VillaKeizersKroon uitgenodigd om op 30 augustus haar formule te presenteren in Den Haag tijdens een sessie met zorgkantoren, beleidsmakers en anderen op het ministerie van VWS. Klik hier voor de brochure.

Willem Drees Penning voor bewoner VillaKeizersKroon! In het kader van het 65-jarig bestaan van de PvdA, heeft de  Rode Jan – Jan van der Stigchel  het landelijke waarderingsteken –de Willem Drees Penning-  ontvangen voor zijn lange lidmaatschap.

De Willem Drees Penning werd uitgereikt op 10 augustus in Maastricht, waar de 99-jarige Rode Jan geniet van het mooie leven in zijn appartement De Rode Roos, gehuisvest in het project VillaKeizersKroon.   

De Willem Drees-penning voor 65 jaar lidmaatschap wordt uitgereikt aan de zeer hoogbejaarde sociaal-democraten van het eerste uur, die zelfs reeds actief waren vóór het ontstaan van de PvdA.

Hans Spekman, voorzitter van de PvdA, kwam zelf naar Maastricht, om de Willem Drees Penning te overhandigen aan de Rode Jan en kort de actuele politieke situatie te bespreken met een deermate oudgediende PvdA’er.

Film over Rondetafel-Gesprek !
Roger Jansen in gesprek met Wolfgang Balliël, VillaKK
en Camiel Kruchten, MaasVallei.
In het kader van het project Binnenspel vond het ronde-tafel-gesprek plaats in het Huis vd Zorg, waarbij tijdens een uitgebreid interview met een van de initiatiefnemers van VillaKeizerskroon en de manager vastgoed van Woningstichting Maasvallei de tijd tussen 2009 en 2013 de revue passeert.

Film over VillaKK op L1 !
Op 1 mei werd er op L1 een film getoond over VillaKeizersKroon in het kader van Binnenspel. Het wordt een schets gegeven over het leven binnen VKK en bericht over een speciale activiteit, nl de voorbereiding van een bewoner voor zijn 99de verjaardag met bezoek aan een lokale bakker.
Kijk hier voor meer informatie: Nieuwsbrief Binnenspel

"Huisarts, kunnen we die medicatie niet afbouwen?"
Recentelijk werd Wolfgang Balliël, een van de twee initiatiefnemers van VillaKeizersKroon geïnterviewd over het medicatiebeleid m.b.t. gedragsbeïnvloedende medicatie, zoals sedativa en psychofarmaka. Kijk naar het artikel over medicatiebeleid VillaKK op de website van het landelijke Innovatiekring Dementie, IDe . Deze organisatie keurt ook jaarlijks de zorgorganisaties, die een fixatievrij beleid voeren. VillaKeizersKroon® is houder van het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met drie sterren.
Voor een uitgebreide versie van het artikel annex tabellen en foto's clickt U hier: Artikel IDe

VillaKK Fase 2 & 3de Symposium !
1 maart werd het contract getekend tussen Maasvallei en VillaKK voor het 2de project tijdens het 3de Symposium KleinSchalig Wonen i/d GGZ. Click hier voor het persbericht en het programma. Het werd vooral duidelijk, dat KleinSchalige WoonProjecten meer aan kwalitatieve zorg kunnen bieden. Dit werd onderstreept door verslagen elders uit het land door de voorzitter van de BVKZ., Mark van Barschot. De formule VillaKK in het bijzonder biedt voor de Eerste Lijns DementieZorg een integraal aanpak voor de hele situatie, incl. mantelzorg, brugfunctie naar de Tweede Lijn en algehele verzorging, in welke fase dan ook. Click voor de presentatie FormuleVKK@EersteLijn.

Inschrijving appartementen VillaKK Fase 2 geopend !
Voor de 10 zorg-appartementen is per direct de inschrijving gestart!
Verder ook geschikt voor bewoning door echtparen.
Bij inschrijvingen via Bewoner worden nemen wij contact met U op en plannen een bezichtiging, cq kunnen U desgevraagd ook in de definitieve inschrijflijst opnemen.
Binnenkort plattegronden e.d. ook te vinden onder LOCATIES


Het 2de Symposium KleinSchalig Wonen op 10 juni j.l. was een bijzondere bijeenkomst. Onderzoekers vanuit de wetenschap, zorgondernemers, ZorgProfessionals. consultants op gebied van KSW´s, projectleiders uit zorginstellingen, mantelzorgers en de directeur van woningbouwcorporatie MaasVallei schetsten hun visie en positieve ervaringen met de KSW VillaKeizersKroon. Ter afsluiting van het symposium overhandigde VillaKK-bestuurslid Wolfgang Ballië het rapport VillaKeizersKroon - 1 jaar jong aan de coördinator van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, professor jan Hamers. Binnenkort volgt een uitgebreid verslag annex de presentaties. Het rapport wordt op verzoek toegestuurd. Mail naar Rapportaanvraag onder vermelding van uw gegevens.
Gelieve 20 euro onkostenbijdrage over te maken naar rekening 147808987 tnv VillaKeizerskroon ovm Rapport.


Voor de verdere stand van zaken m.b.t. opening van de projecten in Z-Limburg enz. berichten wij onder het kopje Locaties

Partners van VillaKeizersKroon:

© 2008-2016 VillaKeizersKroon Disclaimer